ĐẬP DÂNG HẠ LƯU SÔNG TRÀ KHÚC

Vị trí

Hạng mục thi công


Chủ đầu tư

Thời gian hoàn thành

31/8/2022

Các dự án khác